Školský klub detí

POPLATKY

Oznam

Poplatok za ŠKD alebo MŠ sa platí vždy do 7. dňa v mesiaci  na účet ZŠ s MŠ Breza.

 

Číslo účtu:                            4040757006/5600

                                              (IBAN: SK98 5600 0000 0040 4075 7006)       

 

Výška poplatku za žiaka:   10 € (MŠ), 8 € (ŠKD)

 

 1. Variabilný symbol: mesiac a rok, za ktorý sa platba uhrádza.

           (napr. platba za september 092018)

 1. Do správy pre prijímateľa sa uvádza meno dieťaťa, za ktoré uhrádzame platbu.
 2. Platbu je potrebné uhradiť vždy do 7. dňa v mesiaci.

 

Platba za stravu sa vyberá zálohovo mesiac vopred na účet ŠJ.

Číslo účtu:                             4040753005/5600

                                               (IBAN: SK67 5600 0000 0040 4075 3005)   

 1. Variabilný symbol: mesiac a rok, za ktorý sa platba uhrádza.

 2. Do správy pre prijímateľa sa uvádza meno dieťaťa, za ktoré uhrádzame platbu.

 3. Prvá platba za september sa uhrádza v auguste. 

 4. Odhlášku stravy uskutočnite deň vopred do  13:30 hod. osobne alebo telefonicky 043/3810541  

 5. Ak stravu včas neodhlásite,  finančnú náhradu za ňu  neposkytujeme.

 6. Do obedárov sa strava deťom vôbec nevydáva.

 7. Ak neuhradíte poplatok za stravu 2 za sebou nasledujúce mesiace bude Vaše dieťa zo stravy odhlásené a nie je možné ho opäť prihlásiť v tom istom školskom roku.

 8. Vyúčtovanie za stravu je 1x za školský rok v júni (v tomto mesiaci sa strava neuhrádza).

 9. V júni sa dá odhlásiť zo stravy len do 20. dňa v mesiaci z dôvodu vyúčtovania.  

 10. Preplatok sa bude vracať elektronicky, treba uviesť číslo účtu na prihlášku ak je iné ako prichádza platba. V prípade nedoplatku treba tento uhradiť do 30. júna. 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Breza
  Lán 314, 029 53 Breza
 • Riaditeľ školy - PaedDr. Rabčanová Eva: 0905494137

  Administratívny pracovník - Škombárová Anna: 043/5576221

  Školská jedáleň - Hladeková Anna: 043/3810541

  Materská škola: 043/3810542

  materska.skolka334@gmail.com

Fotogaléria