Školský klub detí

POPLATKY

Oznam

Poplatok za ŠKD alebo MŠ sa platí vždy do 7. dňa v mesiaci  na účet ZŠ s MŠ Breza.

 

Číslo účtu:                            4040757006/5600

                                              (IBAN: SK98 5600 0000 0040 4075 7006)       

 

Výška poplatku za žiaka:   10 € (MŠ), 8 € (ŠKD)

 

 1. Variabilný symbol: mesiac a rok, za ktorý sa platba uhrádza.

           (napr. platba za september 092018)

 1. Do správy pre prijímateľa sa uvádza meno dieťaťa, za ktoré uhrádzame platbu.
 2. Platbu je potrebné uhradiť vždy do 7. dňa v mesiaci.

 

Platba za stravu sa vyberá zálohovo mesiac vopred na účet ŠJ.

Číslo účtu:                             4040753005/5600

                                               (IBAN: SK67 5600 0000 0040 4075 3005)   

 1. Variabilný symbol: mesiac a rok, za ktorý sa platba uhrádza.

 2. Do správy pre prijímateľa sa uvádza meno dieťaťa, za ktoré uhrádzame platbu.

 3. Prvá platba za september sa uhrádza v auguste. 

 4. Odhlášku stravy uskutočnite deň vopred do  13:30 hod. osobne alebo telefonicky 043/3810541  

 5. Ak stravu včas neodhlásite,  finančnú náhradu za ňu  neposkytujeme.

 6. Do obedárov sa strava deťom vôbec nevydáva.

 7. Ak neuhradíte poplatok za stravu 2 za sebou nasledujúce mesiace bude Vaše dieťa zo stravy odhlásené a nie je možné ho opäť prihlásiť v tom istom školskom roku.

 8. Vyúčtovanie za stravu je 1x za školský rok v júni (v tomto mesiaci sa strava neuhrádza).

 9. V júni sa dá odhlásiť zo stravy len do 20. dňa v mesiaci z dôvodu vyúčtovania.  

 10. Preplatok sa bude vracať elektronicky, treba uviesť číslo účtu na prihlášku ak je iné ako prichádza platba. V prípade nedoplatku treba tento uhradiť do 30. júna. 

 

 

Zápisný lístok  stravníka pre bežné stravovanie na školský rok 2019/2020

v súlade s § 9 ods.  1 písm. e) vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zriadení školského stravovania

 

Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka:.....................................................................trieda.......................................................

Adresa bydliska: ..................................................................................................................................................................

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:..............................................................................................................................

Tel. kontakt zákonného zástupcu:........................................................................................................................................

Číslo bankového účtu zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka vo formáte IBAN: ....................................................................

(v prípade vrátenia preplatkov)

 

Spôsob úhrady stravných poplatkov:  * poštová poukážka  * trvalý príkaz  * internetbanking 

*(nehodiace sa preškrtnúť)

 

Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka svojim podpisom potvrdzuje, že berie na vedomie podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:

 

 • Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhradí vopred, najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
 • Dieťa materskej školy v hmotnej núdzi, dieťa predškolák alebo  žiak základnej školy  má nárok na dotáciu k stravovacím návykom iba v prípade:
 • ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole, 
 • odoberie obed.
 • V  prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo jeho ochorenia,  je  povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase.
 • Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok na nákup potravín a čiastočné režijné náklady resp. uhradiť príspevok za stravné v plnej výške.

 

Súhlas zákonného zástupcu so spracúvaním osobných údajov

 

Svojím podpisom v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov dieťaťa/žiaka, ktorého som zákonným zástupcom, prevádzkovateľovi ŠJ pri Základne škole s materskou školou Breza, Lán 314, 029 53  Breza. V informačnom systéme „Stravné“, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: číslo účtu zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka, po dobu prijatia do zariadenia školského stravovania. Som  si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:

 

Príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené Všeobecne záväzným  nariadením Obce Breza v 2. finančnom pásme

Veková skupina stravníkov

Raňajky

Desiata

Obed

Olovrant

Večera

Nákup potravín

Čiastočné režijné náklady

Stravný lístok celkom

 

Dotácia na stravu

Úhrada

zákonného zástupcu

stravník MŠ

(2-5 rokov)

 

0,36

0,85

0,24

 

1,45

0,50

1,95

0,00

1,95

stravník MŠ (2-5 rokov)

-hmotná núdza

 

0,36

0,85

0,24

 

1,45

0,50

1,95

1,20

0,75

stravník MŠ (5 - 6 rokov)

- predškolák

- poldenná

 

0,36

0,85

0,00

 

1,21

0,50

1,71

1,20

0,51

stravník MŠ (5 - 6 rokov)

- predškolák

- celodenná

 

0,36

0,85

0,24

 

1,45

0,50

1,95

1,20

0,75

stravník ZŠ

 I. stupeň

 

 

1,15

 

 

1,15

0,50

1,65

1,20

0,50

stravník ZŠ

II. stupeň

 

 

1,23

 

 

1,23

0,50

1,73

1,20

0,53

 

 • Do konca mesiaca augusta je zákonný zástupca povinný uhradiť kauciu vo výške 30 € (len ZŠ), z ktorej budú odrátané finančné čiastky za nákup potravín na obed, z ktorého dieťa nebolo odhlásené a neboli splnené podmienky na poskytnutie dotácie. Ak žiak splní všetky podmienky a z dotácie nebudú odrátané žiadne finančné prostriedky uvedená kaucia bude vrátená po zúčtovaní najneskôr do 30. 07. nasledujúceho kalendárneho roka.
 • Mesačný poplatok na čiastočnú úhradu režijných nákladov ZŠ a predškoláci:  10,00 €, zúčtovanie dotácie, príspevkov rodičov a celkového vyúčtovania bude najneskôr do 30. 07. nasledujúceho kalendárneho roka.
 • Mesačný poplatok na čiastočnú úhradu režijných nákladov v MŠ okrem predškolákov:  40,00 €, zúčtovanie dotácie, príspevkov rodičov a celkového vyúčtovania bude najneskôr do 30. 07. nasledujúceho kalendárneho roka.
 • Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhradí vopred, najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza na účet školskej jedálne číslo: SK67 5600 0000 0040 4075 3005.
 • Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa sa znižuje o poskytnutú dotáciu k stravovacím návykom o 1,20 € podľa osobitného predpisu iba v prípade, ak sa dieťa/žiak zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed.
 • V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa/žiaka zo stravy  deň vopred do 13:30 hod. osobne alebo telefonicky. 
 • Za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný za včas neodhlásenú stravu uhradiť príspevok na nákup potravín a čiastočné režijné náklady resp. uhradiť príspevok za stravné v plnej výške.
 • V prípade, že Vaše dieťa/žiak potrebuje osobitné stravovanie (diétne), toto sa v školskej jedálni pri ZŠ v MŠ Breza nepripravuje a podľa potvrdenia špecialistu pre príslušný medicínsky odbor, budete individuálne informovaný riaditeľkou školy ako požiadať o dotáciu na stravovanie pre Vaše dieťa/žiaka.
 • Z kapacitných dôvodov sa žiakom do obedárov strava vydávať nebude.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Breza
  Lán 314, 029 53 Breza
 • Riaditeľ školy - PaedDr. Rabčanová Eva: 0905494137

  Administratívny pracovník - Škombárová Anna: 043/5576221

  Školská jedáleň - Hladeková Anna: 043/3810541

  Materská škola: 043/3810542

  materska.skolka334@gmail.com

Fotogaléria