Školský klub detí

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
AJ - komunikácia AJK
Anglický jazyk AJ
Biológia B
Cudzí jazyk 1.-4. ja
Cvičenia z anglického jazyka CAJ
Cvičenia z biológie CVB
Cvičenia z fyziky CVF
Cvičenia z matematiky CM
Cvičenia z matematiky CVM
Dejepis D
Etická výchova Ev
Fyzika F
Geografia G
Hudobná výchova HV
Chémia CH
Informatická výchova Iv
Informatika I
Informatika In
Konverzácia z anglického jazyka K
Matematika M
Náboženská výchova NV
Nemecký jazyk NJ
Občianska náuka ON
Občianska výchova Ov
Pracovné vyučovanie PV
Prírodopis Pr
Prírodoveda P
Prvouka Prv
Regionálna výchova RV
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Technická výchova TchV
Telesná výchova TV
Telesná a športová výchova TŠV
Vlastiveda V
Výchova umením VU
Výtvarná výchova VV
Zemepis Z

© aScAgenda 2023.0.1376 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.09.2022

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Breza
  Lán 314, 029 53 Breza
 • Riaditeľ školy - PaedDr. Rabčanová Eva: 0905494137

  Administratívny pracovník - Škombárová Anna: 043/5576221

  Školská jedáleň - Hladeková Anna: 043/3810541

  Materská škola: 043/3810542

  materska.skolka334@gmail.com

Fotogaléria