Školský klub detí

 • Zápisný lístok do školskej jedálne na rok 2020-2021

 • Príjemné prázdniny

  Milí žiaci, gratulujeme Vám k úspešnému zvládnutiu a ukončeniu školského roku 2019/2020.

  Prajeme príjemné prázdniny plné slnka, oddychu a krásnych zážitkov. Naberte veľa nových síl do nasledujúceho školského roku. Zamestnanci ZŠ s MŠ Breza.

 • Zápisný lístok do školskej jedálne na školský rok 2020-2021

 • OZNAM PRE ŽIAKOV 6. - 9. ROČNÍKA

  Od 22. 06. 2020 do 30. 06. 2020 bude v ZŠ s MŠ Breza prebiehať výchovno-vzdelávací proces pre žiakov 6. - 9. ročníka vo vymedzenom čase.

  Tieto dni škola využije najmä na odovzdávanie učebníc, ukončenie ročníka a odovzdanie vysvedčení.

  Bližšie informácie k vymedzenému času podajú rodičom a žiakom tiredne učiteľky 6. - 9. ročníka.

 • Rozhodnutie - Otvorenie ZŠ s MŠ Breza

  Rozhodnutie.pdf​​​​​​​

 • Záverečné hodnotenie žiakov v 2. polroku školského roku 2019/2020

  Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020[1]:

  Riaditeľ školy oznámi nehodnotenie tých predmetov, ktoré pôvodne boli hodnotené, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou (napr. výchovy). O tejto skutočnosti oboznámi žiakov a ich zákonných zástupcov do 30.4.2020.

  Po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 28.04.2020 oznamujeme rodičom, že v ZŠ s MŠ Breza v 2. polroku školského roka 2019/2020:

  1. Všetky predmety, okrem výchov, budú hodnotené klasifikačnými stupňami. Výchovné predmety budú hodnotené slovne absolvoval/neabsolvoval.
  2. V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

  Postup do vyššieho ročníka:

  1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu klasifikovaný stupňom 5 (nedostatočný), t.j. nemôže opakovať ročník okrem prípadov, kde klasifikácia stupňom 5 (nedostatočný)  bola vykonaná na základe bodov 2 alebo 3.

  2. Žiakovi, ktorý zo subjektívnych príčin neplnil požiadavky vyučovania na diaľku a dosahoval neuspokojivé výsledky pred prerušením vyučovania, nariadi riaditeľka školy vykonať komisionálne skúšky do 31. 08. 2020.

  3. V čase mimoriadnej situácie žiak, ktorý  v I. polroku bol klasifikovaný stupňom 5 (nedostatočný) z dvoch a viac predmetov alebo bol neklasifikovaný bude  minimálne z týchto predmetov konať komisionálne skúšky do 31.08.2020 za druhý polrok školského roku v tom prípade, ak počas dištančného vzdelávania neprejavil žiadny záujem o vzdelávanie a zo subjektívnych príčin sa dištančného vzdelávania nezúčastňoval. 

                                                                                                  

  V Breze  28.04.2020                                                               PaedDr. Eva Rabčanová

                                                                                                             riaditeľka školy

   

  [1] https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf

 • ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

                                  Základná škola s materskou školou Breza, Lán 314, 029 53 Breza

                                     zsbreza314@gmail.com, tel. čísla:  043/55 76 221, 0905 494 137

  _________________________________________________________________________________________

   

  ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

   

             Základná škola s materskou školou Breza, v zastúpení PaedDr. Evou Rabčanovou, oznamuje rodičom, že

   

  od 06. 04. 2020 – 31. 05. 2020

   

  bude prebiehať prijímacie konanie do materskej školy.

   

             Prihlášku posiela zákonný zástupca dieťaťa len v tom prípade, ak dieťa ešte nenavštevuje materskú školu.

   

             Vážení rodičia, žiadame Vás, o vytlačenie prihlášky, následne jej vypísania a doručenia (poštou) do ZŠ s MŠ Breza.

             V momentálnej situácii spôsobenej vírusovým  ochorením COVID-19 sa na žiadosti o prijatí do materskej školy nevyžaduje potvrdenie lekára a ani potvrdenie o očkovaní. Po skončení krízovej situácie zákonný zástupca dieťaťa dodatočne prinesie potvrdenie od lekára a potvrdenie o očkovaní.

             Rozhodnutia sa budú zasielať poštou v priebehu mesiaca jún.

   

                                                                                                  PaedDr. Eva Rabčanová

                                                                                                        Riaditeľka školy

   

  Rozhodnutie o prijatí do materskej školy:

  link na otvorenie: 

  https://zsbreza.edupage.org/text/?text=text/text14&subpage=1

   

 • Učíme sa cez internet

 • Oznámenie o karanténe

  Základná škola s materskou školou Breza, Lán 314, 029 53 Breza, v zastúpení PaedDr. Evou Rabčanovou, potvrdzuje, že na základe Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach z 12. marca 2020, Základná škola s materskou školou Breza a všetky jej elokované pracoviská prerušujú vyučovanie z dôvodu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19.

                  Vyučovanie na škole a školských zariadeniach sa prerušuje v období: od 16. marca 2020 až do odvolania.

 • Karneval

  Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

 • KĽAK

  Do galérie KĽAK boli pridané fotografie.

 • OZNAM

  Vážení rodičia, v stredu 15. 01. 2020 o 15:00 hod. sa bude v triede 9. A konať rodičovské združenie. Je určené pre rodičov žiakov 9. ročníka. Programom je harmonogram prijímacieho konania na stredné školy. Výchovný poradca.

 • Trieda baví triedu

  Do galérie Trieda baví triedu boli pridané fotografie.

 • VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

  Na Vianoce ako treba,
  nech nájdete poklad z neba.
  Pokoj, lásku v hojnosti,
  dni prežité v radosti.
  Zdravie, šťastie ešte k tomu,
  nech prídu do Vášho domu.
  Na Nový rok správny krok
  a úsmev po celý rok 2020.
  Z celého srdca len to najkrajšie
  Vám prajú a už sa na Vás tešia od 8.1. 2020


  Pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci ZŠ s MŠ Breza.

 • TESTOVANIE

  Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2019, T5-2019) sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.                                                                      Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania. Testovanie 5-2019 poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie. Poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle. Testovanie 5-2019 je vstupným testovaním na meranie pridanej hodnoty v testovaných predmetoch.                                                                                                                                                                                                                     Informácie o Testovaní 5-2019 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

   

  V tento deň (20. novembra 2019) budú mať žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka v našej škole riaditeľské voľno a zároveň budú automaticky odhlásení z obedu.

   

  Našim piatakom držíme palce, želáme veľa šťastia  a úspešné zvládnutie testov.

   

   

 • Grúnik

  Do galérie Grúnik boli pridané fotografie.

 • Nadácia Volkswagen Slovakia

  Folklórny súbor Grúnik sa  predstavil pri príležitosti mesiaca úcty k našim starším spoluobčanom v nových krojoch a s novým pásmom.  Získali sme na kroje dotáciu v sume 1000 € od spoločnosti Volkswagen a to  vďaka podpore nášho projektu  ,,Pod bučkom, za bučkom.“, ktorý vypracovala  Mgr. Podstrelená Viera. Aj takýmto spôsobom sa chceme poďakovať nadácii Volkswagen, že sa deti môžu prezentovať v krásnych krojoch a prinášať tak pohybom radosť sebe a aj svojim starým rodičom a starším spoluobčanom.

   

   

   

   

 • Turistika

  Do galérie Turistika boli pridané fotografie.

 • Malý futbal

  Do galérie Malý futbal boli pridané fotografie.

 • Najmladší žiaci

  Do galérie Najmladší žiaci boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Breza
  Lán 314, 029 53 Breza
 • Riaditeľ školy - PaedDr. Rabčanová Eva: 0905494137

  Administratívny pracovník - Škombárová Anna: 043/5576221

  Školská jedáleň - Hladeková Anna: 043/3810541

  Materská škola: 043/3810542

  materska.skolka334@gmail.com

Fotogaléria