Školský klub detí

Školský klub detí

ŠKD

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

 

Nikdy nie sme toľko zaneprázdnení, ako vo svojom voľnom čase“

 

Školský klub detí má svoje nezastupiteľné miesto v školskom systéme na Slovensku už veľa rokov. Preto sme radi, že vaše deti navštevujú náš školský klub.

Deťom sa snažíme poskytnúť osobnostný a spoločenský rozvoj. Zameriavame sa hlavne na vhodné začlenenie detí do kolektívu, organizované využívanie voľného času, prevenciu pred začlenením sa do asociálnych skupín. Dbáme na zdravý rozvoj osobnosti dieťaťa, na oddych po vyučovaní a zrekreovanie sa počas pobytu v ŠKD.

Predmetom činnosti ŠKD je výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov školy, činnosť oddychová, relaxačná, činnosť záujmového charakteru, aktivity súvisiace s prípravou  na vyučovanie a ďalšie formy voľno-časových aktivít žiakov, ako aj bezpečný odchod žiakov.

 

Školský poriadok

Pre dobré vzťahy a dodržiavanie bezpečnosti počas pobytu v ŠKD sa riadime určitými pravidlami, ktoré usmerňujú a vytvárajú určité bezpečné hranice správania sa medzi ľudmi. Aby deti do školského klubu chodili s radosťou a cítili sa v ňom bezpečne je potrebné poznať a dodržiavať vnútorný poriadok školského klubu detí a školy (viď Školský poriadok).
V prípade porušenia školského poriadku sa s rodičmi spíše záznam a pri opakovanom porušovaní ( ubližovanie spolužiakom, poškodzovanie školského majetku a i.) môže byť žiak z ŠKD vylúčený.

 

Ak dieťa navštevuje záujmový krúžok v rámci školy, je povinné vrátiť sa do ŠKD. Ak rodič nahlási zmenu – písomne, dieťa sa do ŠKD vrátiť nemusí.

Ak chce rodič uvoľniť dieťa z ŠKD skôr alebo v určitý deň vôbec nepríde ( ale v škole bude),  je potrebné priniesť ospravedlnenku na papieri, telefonáty budú akceptované len vo výnimočnom prípade.

Ak dieťa potrebuje v určitý deň mobilný telefón, je potrebné zapísať to do žiackej knižky.

 

 

Prihláška do ŠKD

 

Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky, podanej ich zákonným zástupcom najneskôr do 30. júna predchádzajúceho školského roka, pre 1. ročník pri  zápise do školy, zmeny sa upresňujú najneskôr do 15. septembra príslušného školského roka.

Pre prihlásenie/odhlásenie dieťaťa do/z ŠKD v priebehu školského roka treba priniesť zápisný lístok /žiadosť o odhlásenie riaditeľke školy, ktorá do 15 pracovných dní doručí zákonnému zástupcovi rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do ŠKD na základe kapacity voľných miest.

Prihláška/odhláška z ŠKD nadobúda platnosť vždy od 1.dňa nasledujúceho mesiaca školského roka.

 

Poplatok za ŠKD sa platí vždy do 7. dňa v mesiaci na účet ZŠ s MŠ Breza.

 

Číslo účtu: 4040757006/5600

(IBAN: SK98 5600 0000 0040 4075 7006)

 

Výška poplatku za žiaka:  8 €

 

 1. Variabilný symbol: mesiac a rok, za ktorý sa platba uhrádza, napr. platba za september 092018
 1. Do správy pre prijímateľa sa uvádza meno dieťaťa, za ktoré uhrádzame platbu.
 2. Platbu je potrebné uhradiť vždy do 7. dňa v mesiaci.


 

 

 

 

Režim dňa v oddelení školského klubu detí je nasledovný:

 

11:30 hod. – 12:25 hod.    príchod do ŠKD, oddychová a relaxačná činnosť

12:25 hod. – 13:25 hod.    rekreačná činnosť

13:25 hod. – 14:10 hod.    príprava na vyučovanie

14:10 hod. – 15:00 hod.    záujmová činnosť

15:00 hod. – 15:30 hod.   individuálna činnosť

 

 

 

Rozvrh záujmových činností v ŠKD počas týždňa:

 

Pondelok:                         spoločensko-vedná činnosť

Utorok:                            esteticko-výchovná činnosť

Streda:                             pracovno-technická činnosť

Štvrtok:                            prírodovedno–environmentálna činnosť

Piatok:                            telovýchovná, zdravotná, športová (turistická), dopravná                        činnosť

 

 

 

 

Vypracovala  Mgr. Veronika Bombjaková

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Breza
  Lán 314, 029 53 Breza
 • Riaditeľ školy - PaedDr. Rabčanová Eva: 0905494137

  Administratívny pracovník - Škombárová Anna: 043/5576221

  Školská jedáleň - Hladeková Anna: 043/3810541

  Materská škola: 043/3810542

  materska.skolka334@gmail.com

Fotogaléria