Školský klub detí

Bezpečnostný štatút

Základná škola s materskou školou Breza

 

 

BEZPEČNOSTNÝ ŠTATÚT

 

 

            Boj proti úrazom a hmotným škodám, ktoré boli zavinené  z nedbanlivosti  sa považuje za neoddeliteľnú súčasť školskej výchovy. Preto vo svojom správaní a konaní sú všetci pracovníci a  žiaci ZŠ s MŠ Breza povinní dodržiavať nasledovné bezpečnostné opatrenia :

 

1. Vo všetkých priestoroch školy udržiavať sústavne poriadok. Hlavnú zodpovednosť za dodržiavanie poriadku a čistoty v triede majú počas vyučovania vyučujúci a     dozor konajúci učitelia. Povinnosťou žiakov je dodržiavať v triede čistotu a poriadok. Po vyučovaní za čistotu zodpovedá upratovačka.

2. Žiaci nehádžu odpadky na podlahu, lebo odhodené odpadky môžu byť príčinou vážnych úrazov. Cez prestávky sa môžu učebne vetrať spodnými oknami. Žiaci majú   zakázané vykláňať sa z  okien. V prípade poškodenia okennej tabule túto skutočnosť nahlásia dozor konajúcemu učiteľovi,  ktorý zariadi potrebné opatrenia .

3. Žiaci sa pohybujú po chodbách a po schodoch vpravo, žiaci sa nesmú spúšťať po zábradlí.

4. Za bezpečnosť žiakov na zverenom úseku počas prestávok zodpovedajú dozor konajúci učitelia. Počas veľkej prestávky sa žiaci prechádzajú po chodbe. Počas   malých prestávok vychádzajú z triedy len v nutných prípadoch a s vedomím dozorkonajúceho učiteľa.

5. Žiak nesmie svojvoľne odísť z vyučovania. Počas vyučovania vyučujúci uvoľní žiaka iba na základe písomného vyžiadania od rodičov. Ak rodič príde vypýtať žiaka z vyučovania osobne, informuje o odchode žiaka triedneho učiteľa, prípadne vedenie školy.

6. Po skončení vyučovacieho procesu každý vyučujúci odprevadí žiakov k východu z budovy.  Žiak sa bez dozoru sa nesmie pohybovať v priestoroch školy. Školník po vyučovaní je povinný skontrolovať prehliadkou: prívody vody, uzatvorenie okien, vypnutie elektrických spotrebičov. Závady, ktoré by ohrozovali bezpečnosť je povinný nahlásiť vedeniu, prípadne ihneď odstrániť.

7. V ŠKD sa žiaci správajú podľa pokynov vychovávateliek, bez dovolenia a písomného ospravedlnenia sa nevzďaľujú, ani neodchádzajú domov.

8. Žiaci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, aby nezapríčinili úraz sebe alebo neohrozili iných.

9. Každý zamestnanec i žiak dodržiava bezpečnostné nariadenia, aby svojou nedisciplinovanosťou nezapríčinil úraz, alebo poškodenie majetku sebe alebo iným.

10. Žiakom sa zakazuje a za priestupok proti školskému poriadku  z hľadiska bezpečnosti sa považuje:

- svojvoľné opustenie školy počas vyučovania,

- fyzické násilie na spolužiakoch a šikanovanie,

-  nedodržiavanie  pokynov  vyučujúcich  a nedodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci,

- nosenie predmetov, ktoré by mohli spôsobiť úraz /nože, ostré predmety/,

- používanie omamných látok a drog  /alkohol , cigarety /,

- úmyselné poškodzovanie učebníc,

- odcudzenie predmetov  školského  inventáru  alebo  spolužiakom,

- úmyselné poškodzovanie lavíc, tabúľ,  omietok a  iného  majetku,    

- zdržiavať sa v škole po vyučovaní bez vyučujúceho / ak nie je krúžok /,

- klopať, vyrušovať,  vyvolávať bezdôvodne  žiakov z  vyučovania,

 

 Žiak má právo a aj povinnosť:

- upozorniť vyučujúceho na zdravotné a objektívne prekážky pri plnení školských povinností,

- upozorniť na pokazené predmety a zariadenia,

- upozorniť na šikanovanie, domnelé krivdy a neprávosti.

 

V Breze  01.09.2005   

 

 

                                                           ...........................................   

                                                                Mgr. Eva   Rabčanová            

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Breza
  Lán 314, 029 53 Breza
 • Riaditeľ školy - PaedDr. Rabčanová Eva: 0905494137

  Administratívny pracovník - Škombárová Anna: 043/5576221

  Školská jedáleň - Hladeková Anna: 043/3810541

  Materská škola: 043/3810542

  materska.skolka334@gmail.com

Fotogaléria