Školský klub detí

 • Majster školy vo florbale

  1.ročník súťaže Majster školy vo florbale pre šk. rok 2017/2018

  Dňa 28.3.2018 prebiehal v našej škole florbalový turnaj o majstra školy. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách mladší žiaci 3.,4.,5. a 6.ročník a starší žiaci 7.,8.,9.ročník.

  Výsledky:

  Mladší žiaci:

  1. 5.A
  2. 6.A
  3. 4.A

  Starší žiaci:

  1. 9.A
  2. 8.A
  3. 7.A

  Zúčastneným chlapcom patrí pochvala za predvedené výkony a tešíme sa na ďalší ročník súťaže. J S organizáciou turnaja pomáhali žiaci našej školskej rady pod vedením Ing. Matejčíkovej Magdalény, Mgr. Kolenovej Marcely a Mgr. Kubasovej Ľubice.

 • Svetový Deň vody v škole

  Voda nás sprevádza počas celého života, od narodenia až do posledného dňa nášho života.  Svetový deň vody je vždy jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti.

  Preto sme pripravili aktivity  pre  žiakov 1.stupňa. Deti vytvorili plagát o ceste kvapky vody, pripravili si prezentáciu o význame vody pre človeka a na záver si pozreli film o roztápaní ľadovcov v Antarktíde.

  Dozvedeli sa veľa nových informácií ale hlavne si uvedomili, že život bez vody nie je možný.

   

                                                                                                                                      

                                                                                                         Mgr. Viera Podstrelená

                                                                                                         koordinátor enviromentálnej výchovy

 • Z rozprávky do rozprávky

  Milé deti,

  všetci dobre vieme, že každý začiatok býva ťažký. K neľahkým začiatkom patrí aj prvý rok v škole.

  Každý prváčik vie, že už predtým ako začal chodiť do školy, musel sa všeličo naučiť ... Spoznať písmenká,  zvládnuť čítanie i písanie, skamarátiť sa s číslicami – to sú najdôležitejšie úlohy každého prváčika. Aj tieto knižky plné veselých básničiek a rozprávok o prváčikoch a pre prváčikov Vám s tým pomôžu.

  Bendová, K.: Bola raz jedna trieda

  Bendová, K. – Janovic, T.: Bola raz jedna trieda (a iné triedy)

  Bendová, K.: Rozprávky z počítadla

  Bočkayová, R.: Šťúplik a vybrané slová

  Bourgeois, J.: Franklin ide do školy

  Ďuríčková, M.: Nie je škola ako škola (nie je žiak ako žiak)

  Hevier, D.: Futbal s papučou

  Hevier, D.: Heviho ABC

  Jančová, M.: Braček a setrička. O kapsičke, čo nechcela chodiť do školy

  Javorovičová, E.: Abeceda

  Kvasnička, L.: Abeceda nášho deda

  Litchfield, J. – Brooks, F.: Prvé čísla

  Macourek, M.: Mach a Šebestová za školou

  Moravčík, Š.: Prvák, prvák, vystrč rožky!

  Moravčík, Š.: Abeceda šantí, Na prváckom kolotoči

  (Básničky, príbehy a rozprávky pre prvých prvákov tretieho tisícročia)

  Navrátil, J.: Prvák z najmenšej lavice

  Pavlovič, J.: Bola raz škola, bol raz žiak

  Pavlovič, J.: Prasiatko Gogo ide do školy

  Pavlovič, J.: Veselí prváci

  Petiška, E.: Rozprávková čítanka

  Podracká, D.: Nedočkavý prvák (Rozprávky a básničky do prváckej lavice)

  Ponická, H.: Ako Štoplík do školy chodil – nechodil

  Smrek, J.: Maľovaná abeceda

  Strekowska-Zaremba, M.: Adam hľadá abecedu

  Strekowska-Zaremba, M. – Golek, H.: Prváčik

  Števková, M. – Bajusová, O.: Abeceda pre Barborku

  Štíplová, L.: Abeceda zdedla deda

  Šuplata, V.: Abeceda

  Šuplata, V.: Farebná abeceda

  Švedová, O.: Pre prvákov a priateľov, pre rodičov a učiteľov

  Uličiansky, J.: Pán prváčik

  Zvončeková, D.: Prvý deň v škole

  Csordás, G.: Veľká kniha malého školáka

  Csorgo, A.: Veľká kniha malého školáka

  (Čarovný svet, kniha plná zaujímavostí sveta malého školáka)

  Llewellyn, C.: Veľká kniha pre školákov

   

  A keď úspešne zvládnete 1. ročník v škole, naučíte sa čítať, tak si budete môcť prečítať mnohé pekné a poučné knižky....

   

                                                                                                                                    tr. uč. Mgr. Podstrelená Viera

 • Môj prvý deň v knižnici

  Môj prvý deň v knižnici

  Čítanie - to je teda zážitok ! A aký dobrý pocit, že si čítam sama, sám. Potvrdiť vám to môžu aj naši prváci, ktorí v rámci  mesiaca kníh boli slávnostne prijatí za čitateľov školskej knižnice. 


  Najprv museli splniť niekoľko úloh. Keďže už poznajú takmer všetky písmenká, vybrali si svoju prvú rozprávkovú knihu v školskej knižnici, správne odpovedali na otázky k prečítanému textu a museli uhádnuť názov rozprávky podľa názvu rozprávkovej postavy. Po zvládnutí všetkých úloh  so zaujatím a úprimnosťou v hlase sľubovali, že budú čítať knižky a nenechajú na poličkách odpočívať ani jednu dobrú knihu. Deti odchádzali z knižnice už s prvými knižkami, ktoré si budú čítať a so sľubom, že sa ku knihám budú slušne správať, nebudú ich ničiť, trhať a čarbať do nich.
  ​​​​​​​

  Verme, že svoj sľub, čítať knihy pre radosť i poučenie, dodržia !                                                                              Mgr. Podstrelená

 • OZNAM

  Oznamujeme rodičom, ža dňa 6. 4. 2018 nebude z organizačných dôvodov ŠKD a TELOCVIČŇA v prevádzke. Taktiež MŠ bude z tohto istého dôvodu v prevádzke len do 12:30 hod. 

  Za pochopenie ďakujeme.

 • ZÁPIS PRVÁKOV

         Dňa, 18. apríla 2018, sa v ZŠ s MŠ Breza,  v priestoroch hornej budovy,  1. vchod na prízemí,  uskutoční zápis prvákov. Povinné prihlásenie na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa týka detí, ktoré do 31. augusta 2018 vrátane dovŕšia šiesty rok veku.

        Rodič, či iný zákonný zástupca, môže pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu. V zmysle zákona plní žiak povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt. Ak sa zákonný zástupca rozhodne pre inú základnú školu, jej riaditeľ oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej školy.

         Pri zápise je potrebné predložiť osobné údaje dieťaťa, teda meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa a osobné údaje zákonných zástupcov. K zápisu je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

         Pedagógovia na zápise formou rozhovoru, hry a na základe výtvarného vyjadrenia preveria psychické, fyzické a sociálne schopnosti dieťaťa. Ide napríklad o rozoznávanie farieb či geometrických tvarov, priestorovú orientáciu, komunikačné schopnosti a pod. Škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu na plnenie povinnej školskej dochádzky dovŕši 6 rokov, pričom dieťa začne plniť povinnú školskú dochádzku, ak dosiahlo školskú spôsobilosť. To znamená primeranú psychickú, telesnú a sociálnu vyspelosť.

        V opačnom prípade môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou tejto žiadosti musí byť odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

         Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade aj na návrh materskej školy, a to na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Podmienkou je však aj v tomto prípade informovaný súhlas rodiča. O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 31. mája 2018.

        V prípade, že dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničí, rodič ho musí zapísať aj na spádovú školu na Slovensku, spravidla v mieste trvalého bydliska. V prípade ďalších otázok rodičia môžu kontaktovať vedenie školy.  

 • VALENTÍNKA

  Takto sa volala okresná súťaž, ktorú vyhlásilo Centrum voľného času Maják Námestovo a Občianske združenie Centráčik,  pre deti a mládež vo veku 9 až 15 rokov. Témou súťaže bolo vytvoriť prácu, ktorá bola zameraná    na  sviatok  sv.  Valentína. 

  V kategórii  od 9  do 12  rokov  získala  žiačka 5. A triedy,  Nina Kubasová, 3. miesto.

  V kategórii od  13 do  15 rokov  žiačka  8. A  triedy,  Elena Krivulčíková, 2. miesto.

   

  Dievčatám blahoželáme a prajeme veľa tvorivosti pri ďalšej tvorbe.

   

   

 • TESTOVANIE 9

  Dňa 21. 3. 2018 sa uskutoční TESTOVANIE 9. V tento deň budú mať žiaci štvrtého, piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka riaditeľské voľno. Žiaci týchto ročníkov nebudú mať obed v školskej jedálni.  Z obedu budú v tento deň automaticky odhlásení.

   

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2018 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
  Náhradný termín testovania sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok) v krajskom meste.

  Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.

  Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) a odborov školstva okresných úradov v sídle kraja (OŠ OÚ). S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl.

  Informácie o Testovaní 9-2018 sú zverejnené na www.nucem.sk 

  Našim deviatakom prajeme veľa úspechov a držíme im palce počas testovania.

   

 • Kúzelná fyzika 2

  Netradičnou, zábavnou formou nám sprostredkoval fyziku Mgr. Michal Figura. V stredu, 28.02.2018, sa žiaci druhého stupňa zúčastnili programu Kúzelná fyzika 2, na ktorý sa veľmi tešili. Fyzikálne experimenty, ktoré si sami vyskúšali ich pobavili a veľa zákonov fyziky tak hravou formou pochopili.

 • Divadelné predstavenie

  Divadelné predstavenie Rumcajs mám spríjemnilo jedno februárové dopoludnie. Okrem zábavy nás prinútilo zamyslieť sa. Tak ako v rozprávke, tak aj v reálnom svete musíme dávať pozor, aby nezvíťazila nespravodlivosť. 

 • Starostlivosť o chrup

  Aj v tomto školskom roku prišla medzi prváčikov v našej škole Anička Sitáriková, študentka dentálnej hygieny na Prešovskej univerzite. Porozprávala im o správnej starostlivosti o svoje zúbky. Ukázala im názorne ako sa majú o chrup  správne starať. Prváčikovia si pozreli film o vĺčkovi, ktorý šušlal a porozprávali sa, ako sa budú ďalej starať o zúbky, aby sa im nestalo to isté. Za svoju aktivitu boli žiaci odmenení omaľovankou.

 • Vyhodnotenie zberu

  Vyhodnotenie zberu tetrapakov

  za 1.polrok v školskom roku 2017/2018

  1.stupeň ZŠ

  1.A

  Verníček Kevin                                 0,5                       

  Kormaňáková Frederika                3,3

  Matejčíková Emma                        5

  Hladeková Michaela                       2

  2.A

  Jurigová Ester                                  19,5

  Betíková Dominika                         41.3

  Romaňák Peťko                                 4.3

  Krivulčíková  Zuzka                            0.5

  Milanko Juriga                                    8.4

  Mroceková Eliška                              25.3

  Medzihradská Ninka                          0.5

  3.A

  Ema Kurtulíková                                          10

  Sophia Maťovčíková                           4,8

  Tomáš Večerek                                    8,7

  Juraj Verníček                                    10,4                                      

  Martin Kormaňák                                3,3

  4.A

  Jurko Sitárik                                          3,2

   

  Poradie najlepších žiakov:

  1.miesto   Betíková Dominika                          41.3 kg                2.A

  2.miesto     Mroceková Eliška                            25.3                     2.A     

  3.miesto   Jurigová Ester                                   19,5                     2.A

  4.miesto   Juraj Verníček                                   10,4                      3.A

  5.miesto   Ema Kurtulíková                              10                         3.A

  6.miesto   Tomáš Večerek                                  8,7                        3.A

  7.miesto    Milanko Juriga                                   8.4                                 3.A

  8.miesto    Matejčíková Emma                           5                          1.A

  9.miesto    Sophia Maťovčíková                         4,8                        3.A

  10.miesto  Romaňák Peťko                                 4.3                         2.A

   

  Spolu sme vyzbierali 152,5 kg

  Gratulujeme  najlepším žiakom a povzbudzujeme aj ďalších žiakov aby sa zapojili do zberu v ďalšom školskom polroku!

   

   

   

                                              Mgr. Viera podstrelená- koordinátor Ev

 • Okresné kolo vo florbale

  Kvalifikácia do okresného kola vo florbale

  Dňa 5.2.2018 sa konala kvalifikácia do okresného kola vo florbale starších žiakov v telocvični v Hruštíne. Súperili tri školy: ZŠ s MŠ Lokca, ZŠ Hruštín a ZŠ s MŠ Breza. Z turnaja si prvenstvo odnášajú žiaci z Hruštína a naši sa umiestnili na treťom mieste.

  Chlapcov chceme zároveň pochváliť za príkladné správanie v duchu fair – play. J

 • Oznam pre rodičov

  Dňa 16.02.2018 nebude zabezpečený žiakom obed z prevádzkových dôvodov. Žiaci budú z obedu odhlásení. Strava bude zabezpečená len pre materskú školu a ŠKD.

  Od 26.02.2018 sa budú obedy pre žiakov vydávať v kultúrnom dome až do ukončenia rekonštrukčných prác v jedálni.

 • Polročné prázdniny

  Dňa 2. 2. 2018 t.j. v piatok sú polročné prázdniny. Naši milí žiaci zostávajú doma a oddychujú. Prajeme im krásny jednodňový oddych.

 • Najlepší čitateľ - čitateľka 4. A

  Všetci žiaci 4. A sa od septembra snažili čítať, čítať a čítať, a teda zabojovať o titul "Najlepší čitateľ - čitateľka triedy". Na nástenku denne pribúdali mená i tituly prečítaných kníh, za čo musíme žiakov pochváliť. Veríme, že v čítaní budú pokračovať, pretože vďaka čítaniu prebúdzajú svoju fantáziu, rozvíjajú slovnú zásobu a "nasávajú" množstvo potrebných informácií. Výhercom - Maroškovi Kormaňákovi a Anetke Holubovej - gratulujeme!!!

 • 31. 1. 2018

  Do galérie Karneval 2018 boli pridané fotografie.

  Aktualizovali sme modul Akcie školy 

  Dňa 31.01.2018 sa žiaci našej školy a škôlky zúčastnili Karnevalu. Deti sa predviedli pri promenáde, diskotéke a súťažiach. Všetci mali nádherné masky, objavilo sa veľa princezien, víl, Spidermanov, rytierov, bojovníkov, ale hlavne mnoho "domácky vyrobených masiek", ktoré nás opäť utvrdili v tom, aké kreatívne sú naše deti a samozrejme aj ich rodičia, ktorí bezpochyby strávili veľa času s pomocou pri ich výrobe. Aj preto bol tento karneval veľmi vydarený a deti sa dobre zabavili, zatancovali si a každá maska bola aj odmenená. Dúfame, že aj ďalšie maškarné plesy budú takéto príjemné. Ako sa deti bavili a aké krásne masky vytvorili si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 • Spoločenské popoludnie

  VYHODNOTENIE SPOLOČENSKÉHO POPOLUDNIA

   

  Dňa 30. januára 2018 sa uskutočnila na našej škole súťaž v hre Dáma a v hre Šach. Pod vedením Žiackej školskej rady súťažilo 21 súťažiacich s nasledovnými výsledkami:

  Dáma: 1. miesto Damián Parišek

               2. miesto Zuzana Hladeková

               3. miesto Dávid Vnučák

  Šach: 1. - 2. miesto  Michal Kolena a Michael Matejčík

               3. miesto Peter Kutlák

   

  Všetkým súťažiacim blahoželáme k podaným výkonom a dúfame, že sa čoskoro stretneme na ďalšom spoločenskom popoludní.

                                                   Členovia ŽŠR

 • Čitateľský oriešok

  Žiaci tretieho a štvrtého ročníka našej školy sa po druhýkrát zapojili do celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok. Úlohou žiakov bolo prelúskať sa dvoma veselými príbehmi a nájsť v nich odpovede na jednoduché aj zložitejšie otázky. Potom sa žiaci zahrali na umelcov – ich úlohou bolo vymyslieť postavičkám z 2 príbehov jedno spoločné dobrodružstvo a nakresliť ho na jeden výkres.

  V úlohách si žiaci precvičili čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov a logické myslenie. Úlohou súťaže bolo tiež rozvíjať ich predstavivosť a obrazotvornosť – vo výtvarnej časti, zapojiť svoju fantáziu a prepojiť dva príbehy do jedného. Ocenení žiaci získajú diplom od nakladateľstva RAABE a pekné darčeky.

  Výkresy, ktoré spĺňajú všetky podmienky súťaže a ktoré vyberie odborná komisia do finále, zverejnia na Facebooku RAABE, kde v priebehu februára a marca budú za obrázky hlasovať všetci žiaci, učitelia, rodičia aj iná široká verejnosť. Kresba s najväčším počtom ,,lajkov“ získa samostatné ocenenie. Z každého ročníka bude vybraných maximálne 333 postupujúcich.

  "Držíme prsty" žiakom našej školy, aby ich talent a lúskanie bolo ocenené!

   

 • 26. 1. 2018

  Jasmínka Trnková, Ninka Kubasová a Michael Matejčík nás fantasticky reprezentovali na Okresnom kole Matematickej olympiády...... 

  Aktualizovali sme modul Chválime žiakov

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Breza
  Lán 314, 029 53 Breza
 • +421 435576221

  Riaditeľ školy PaedDr. Rabčanová Eva: 0905494137

  Ekonómka školy Škombárová Anna: 043/3812123

  Školská jedáleň: 043/3810541

  Materská škola: 043/3810542, materska.skolka334@gmail.com

Fotogaléria