Školský klub detí

 • Puchmajerovej jazierko

  Do galérie Puchmajerovej jazierko boli pridané fotografie.

 • Turistický pochod k Puchmajerovej jazierku

  Turistický pochod k Puchmajerovej jazierku pod Kubínskou hoľou, 19.5.2018

  Pomaly sa nám blížia teplé a slnečné dni a niet lepšieho relaxu, ako si vyjsť niekam von, na prechádzku do prírody. My sme si tentoraz s deťmi z turistického krúžku zvolili za cieľ nášho výletu Puchmajerovej jazierko.

  Začiatok túry je v malebnej oravskej obci Hruštín, odkiaľ je možné vydať sa po asfaltovo-štrkovitej ceste a žltej turistickej značke  na Vasiľovskú hoľu. My sme sa tam však priviezli autobusom.

  Po príchode na Vasiľovskú hoľu, kde sa nachádza aj lyžiarmi vyhľadávaný ski areál, sme sa už neznačeným turistickým chodníkom z konca Vasiľovskej hole vydali do lesa smerom na 1139 metrov vysoký vrch Minčol (samotná turistická trasa na Minčol je značená modrou turistickou značkou). V tomto úseku cesty treba mať oči dobre otvorené, nakoľko na jednom zo stromov je umiestnená tabuľka s nápisom „C zóna – územie európskeho významu“. Tu treba odbočiť doľava a za pár minút sa po vychodenom chodníku dostanete k jazierku. Upozorňujeme, že vstup na toto územie môžete len v sprievode odborne spôsobilej osoby, alebo s povolením príslušného správcovského orgánu. Od vrcholu Vasiľovskej hole to po jazierko peši trvá približne 45 minút a hravo to zvládnu prejsť aj deti. Prístup k jazierku je aj z Kubínskej hole, nakoľko sa nachádza na jej severnom svahu.

  Stretnutie s prírodnou krásou

  Puchmajerovej jazierko nás hneď na prvý pohľad očarilo. Krásna číročíra vodná plocha a v nej popadané stromy. Navôkol rastúca vysoká tráva a spomedzi zahmleného lesa prechádzajúce slnečné lúče, v ktorých sa mihal poletujúci hmyz. Všetky tieto hrátky prírody dodávali miestu istú dávku magickosti. Celá oblasť v okolí jazierka bola silno podmáčaná a vytvárala ideálne rašelinisko, kde sa darí predovšetkým slatinnej vegetácií, ktorej pozorovanie a skúmanie sme si užívali.

    

  Zaujímavosťou pre nás bolo poznanie, že jazierko leží v pramennej oblasti potoka Hruštínka v nadmorskej výške 1200 metrov a napriek svojej neveľkej rozlohe iba 0,1 hektára je hlboké až 5-6 metrov. Od roku 1976 je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava (platí tu 4. stupeň ochrany), a taktiež patrí do systému vzácnych území Natura 2000.

  Výnimočné je aj tým, že zásah ľudskej činnosti je tu naozaj minimálny, a preto tu možno pozorovať  zachovaný pôvodný ekosystém.  

  Foto v galérii.

   

 • Atletika

  Atletika starších žiakov, 21.5.2018

  Dňa 21.5.2018 sa naši žiaci zúčastnili majstrovstiev okresu v atletike v ZŠ Rabča. Súťažilo sa v 8 disciplínach. Našu školu reprezentovali Naništa Adrián, Holub Adam, Mäsiar Kevin a Juriga Jaroslav. Ďakujeme im za účasť a tešíme sa na ich ďalšie účinkovanie J.

 • OZNAM PRE STRAVNÍKOV

  OZNAM

  PRE VŠETKÝCH STRAVNÍKOV ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

  Oznamujeme všetkým stravníkom, že odhlasovať zo stravy za mesiac jún sa môžu do 22. júna 2018 z dôvodu objednávok tovaru, mäsa a vyúčtovania.

   

  Po tomto termíne sa z obedu nie je možné odhlásiť !

 • Deň Zeme v škole

  Skončime so znečisťovaním prostredia plastmi,

  vyzýva Deň Zeme 2018!

  Na skoncovanie so znečistením životného prostredia plastmi bol v roku 2018 zameraný Svetový deň Zeme. Plastové znečistenie je jedom pre oceány aj zemský povrch, poškodzuje život v moriach a ovplyvňuje zdravie ľudí.

  O tomto problém sa deti dozvedeli aj na našej škole. Od prvákov až po najstarších žiakov si pozreli film,  kde videli alarmujúce snímky obrovského množstva plastov v oceánoch, moriach, a riekach. Škodlivosť týchto plastov pre živočíchov  a následne aj pre ľudí je katastrofálna.

  Deviataci pútavym spôsobom priblížili starším žiakom prostredníctvom prezentácie o nevyhnutnosti nahradiť igelitové tašky iným ekologickejším spôsobom.

  Ako  rôzne sa dajú využiť plastové fľaše nám svojimi vyrobkami predviedli všetky triedy so svojomi pani učiteľkami. Šikovnosť detí si môžeme pozrieť na fotografiách s ich výtvormi.

  Tento zaujímavý a poučný školský deň sa uskončil usilovným čistením okolia našej školy. Plné vrecia odpadud okazovali, že sa máme v čom zlepšovať a naučiť sa, že  odpadsa do prírody nevyhadzuje.

  Umiestnenie tried na 1.stupni:

  1.miesto – žiaci štvrtej triedy

  2.miesto – žiaci druhej triedy

  3.miesto – žiaci prvej a tretej triedy

  Výhercom gratulujeme!

  Ďakujeme všetkým žiakom a vyučujúcim za aktívne sa zapájanie do akcie Dňa Zeme, ale aj za prinesené tetrapaky  a papier do zberu. Aj takýmto spôsobom šetríme svoje životné prostredie.

  Ako tento deň prebiehal si pozrite vo fotoalbume.

                                        Mgr. Podstrelená V., Mgr. Matejčíková Daniela

 • Zákamennská rozhľadňa

  Do galérie Zákamennská rozhľadňa boli pridané fotografie.

 • Pochod na Zákamennskú rozhľadňu

  Turistický pochod na Zákamennskú rozhľadňu, 25.4.2018

  Jarná časť turistického krúžku odštartovala dňa 25.4.2018 kratšou, ale o to krajšou túrou na novú zákamennskú rozhľadňu. Cestou sme prechádzali cez Kalváriu olemovanú úžasnou alejou.  Počasie bolo slnečné, avšak veľmi veterné, čo využili aj naši žiaci. Viackrát vybiehali na rozhľadňu, aby spúšťali mikiny, ktoré im vo vetre odvialo... Na záver túry sme sa zastavili na zmrzlinu.Ďeťom ďakujeme za účasť a už teraz sa tešíme na ďalšiu túru :-).

  Foto vo fotoalbume.

 • Daj si čas

  Dňa 25.04.2018 sme boli od skorého rána trochu nervózni. Cestovali sme do Slovenskej televízie v Bratislave nakrúcať súťaž Daj si čas.

  Okrem toho, že väčšina z nás bola pred kamerami prvý krát, mali sme poriadnu trému z toho, či obstojíme v súťaži. Obstáli sme! Zvíťazili sme o jeden bod nad súpermi z Jelšavy. Celý čas sme však boli v miernom vedení.

  Teší nás dvesto eurová výhra pre školu, vecné darčeky pre nás a to, že nás „naši“ uvidia 19.05.2018 v telke!

   

  Účastníci natáčania súťaže.

 • MLADÍ ZDRAVOTNÍCI

  Do galérie MLADÍ ZDRAVOTNÍCI boli pridané fotografie.

 • Mladí zdravotníci

  Dňa 3.5.2018 sa  zdravotníci zo 4.A a 5.A zúčastnili oblastného kola súťaže v poskytovaní prvej pomoci. Súťaž sa každoročne uskutočňuje v Dolnom Kubíne pri MSKS na Bysterci a je poriadaná Územným spolkom červeného kríža Dolný Kubín. V tomto ročníku sa súťaže zúčastnilo približne 40 družstiev mladých zdravotníkov a Družstiev prvej pomoci mladých. V našej kategórii súťažilo 8 družstiev. ZŠ s MŠ Breza sa umiestnili na 4. mieste. Absolvovali 3 stanovištia: poskytovanie prvej pomoci, kardiopulmonálna resuscitácia a test zdravotníckych vedomostí a teoretických vedomostí o vzniku červeného kríža. Mená súťažiacich: Matejčíková Dorota, Večerková Vanesa, Kubasová Nina, Majcher Matej a Kormaňák Richard.

  Žiaci podali krásne výkony, za čo získali aj osobitnú pochvalu od vedúcich stanovíšť.

  Tešíme sa na ich ďalšie účinkovanie v nasledujúcich ročníkoch, keďže prechádzajú do staršej kategórie a reprezentovať školu môžu až do deviateho ročníka a mnohí z nich aj na stredných školách.

  Viac fotiek zo súťaže si môžete pozrieť v galérii.

 • VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA ŠKOLY

  Obec BREZA

  podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

                                                                                       

  v y h l a s u j e

   

  výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

   

  Základnej školy s materskou školou Breza, Lán 314, 029 53  Breza

   

   

  1. Požadované kvalifikačné pedpoklady a iné kritériá a požiadavky:

   

  1. Odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy v zmysle vyhlášky MŠ S č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
  2. Dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov
  3. Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
  4. Občianska a morálna bezúhonnosť
  5. Spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
  6. Znalosť práce s PC
  7. Riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
  8. Zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z.
  9. Znalosť školskej legislatívy

   

  1. Zoznam požadovaných dokladov

   

  1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
  2. overené kópie dokladov o vzdelaní
  3. doklad o dĺžke odbornej praxe
  4. štruktúrovaný profesijný životopis
  5. písomný návrh koncepcie rozvoja školy
  6. výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
  7. súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle
   § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

   

   

  1. Pihlášku do výberového konania, spolu s požadovanými dokladmi, doručte

  do  26. apríla 2018 do 15.00 h. na adresu:

  Obec Breza, Breza 56, 029 53 Breza

   

  Obálku označte heslom „Výberové konanie ZŠ s MŠ – neotvárať

  Termín a miesto výberového konania oznámi rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady.

   

  Ďalšie informácie:

  Obec Breza, Breza 56, 029 53 Breza ( 043/5576223

  V Breze dňa 09. apríla 2018

                                                                                                           

                                                                                                        Ing. Ladislav Matejčík

                                                                                                            starosta obce

 • DEŇ ZEME

  Aktivisti i ekológovia od roku 1970 spustili kampane a výzvy na spoločné úsilie - na záchranu planéty. Adresátom výziev sa stala aj široká verejnosť s tým, aby nezostávala ľahostajnou k stavu, do akého sa Zem postupne dostávala.

  Svetový deň Zeme vyhlásil v roku 1970 ešte ako Deň Zeme americký senátor Anton Nelson.

  Deň Zeme 2018 sa zameria na boj s plastmi

  Plastové znečistenie je jedom pre oceány aj zemský povrch, poškodzuje život v moriach a ovplyvňuje zdravie ľudí, zdôraznil portál Dňa Zeme. Organizácia Spojených národov  slávi Medzinárodný deň Matky Zeme, ktorý pripadá na 22. apríla, rovnako ako aj Svetový deň Zeme.

  V súčasnosti patrí 22. apríl medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme.

  https://m.smedata.sk/api-media/media/image/sme/5/25/2584475/2584475_1200x.jpeg?rev=3

   

  https://m.smedata.sk/api-media/media/image/sme/9/32/3238849/3238849_1200x.jpeg?rev=4

   

  Oceánska odpadková škvrna je 32-krát väčšia ako Slovensko

  Aj my sa zapojíme do tohto úsilia 30. apríla v pondelok. Do školy prídeme v tento deň symbolicky v zelenom oblečení. V tento deň nás čaká projektové vyučovanie. Žiaci prvého stupňa končia vyučovanie po štvrtej vyučovacej hodine, žiaci druhého stupňa končia piatou vyučovacou hodinou. Bližšie informácie budete mať od svojich triednych vyučujúcich.

  Zber papiera bude v máji aj v júni. Dúfame, že sa zapojí čo najviac žiakov aj tento rok budú vecné odmeny a na výlet sa nepôjde.

 • Škola v prírode 2018

  Horský hotel Liptov v nádhernom prostredí Národného parku Nízke Tatry, neďaleko najväčšieho lyžiarskeho strediska na Slovensku – Jasná, nás privítal krásnou polohou a slnečným  počasím. Začala škola v prírode.

  Animačný program pre deti prebiehal táborovým štýlom. Program a dozor zabezpečovali  profesionálni animátori Cestovnej kancelárie MV Tour, ktorí sa tejto činnosti venujú celoročne a pani učiteľky Podstrelená a Kubasová.

  Okrem turistického výletu do Demänovskej jaskyne mali deti možnosť spoznať krásu prírody Demänovskej doliny s majestátnym Chopkom. Pri rôznych športových súťažiach, turistike  a doobedňajšom  vyučovaní sa deti zabavili aj na  diskotéke, na ktorej boli odmenené za rôzne  súťaže. Pochvalu si zaslúžia aj chlapci, ktorí mali najčistejšiu izbu. Veľký úspech mala táborová hymna, ktorú si deti nôtili aj v autobuse  cestou domov. Mali sme sa výborne.

  Ďakujeme animátorom Saške a Jurajovi za ich skvelý prístup k deťom a vedúcej, pani Vodičkovej, za jej obetavú prácu.  Tešíme sa na ďalší rok. Mgr. Podstrelená, Mgr. Kubasová

 • Majster školy v šplhu na tyči

  V mesiacoch február – marec 2018 žiaci od 4. ročníka do 9. ročníka na hodinách telesnej výchovy absolvovali šplh na tyči. Do súťaže boli zapojení všetci žiaci uvedených ročníkov. Väčšina žiakov nemala problém vyšplhať sa a zároveň predviesť perfektné výkony, ktorými sa zaradili aj do školského kola. Pochvala patrí aj žiakom, ktorí sa síce nevyšplhali úplne dohora /4,5m/, ale snažili sa prekročiť svoj minuloročný limit J. Rekordy našej školy vyšplhané pod tri sekundy držali chlapci Páterek Stanislav, Kubas Tomáš a Naništa Štefan a tento šk. rok 2017/ 2018 sa k nim pridal s úplne najlepším časom 2,31 sekundy Kurek Jakub. Súťaž začala triednymi kolami a najlepšie výkony žiakov boli zaradené do hodnotenia školského kola.

  Vyhodnotenie triedneho kola:

  4.A

  Chlapci

  1. Cehlárik Samuel 5,30 s
  2. Kojda Samuel 5,33 s
  3. Miškovčík Tobias 6,39 s
  4. Sitárik Juraj 6,66 s
  5. Mäsiar Igor 6,95 s
  6. Hlavatík František 12,20 s

  Dievčatá

  1. Kubašová Timea 7,28 s
  2. Večerková Vanesa 7,90 s
  3. Podstrelená Timea 8,05 s
  4. Miškovčíková Timea 9,59 s
  5. Kubolková Lujza 12,42 s
  6. Betíková Michaela 19,27 s

  5.A

  Chlapci

  1. Náčin Richard 4,39 s
  2. Kurek Matej 4,62 s
  3. Kyška Miroslav 5,92 s
  4. Kormaňák Richard 6,31 s
  5. Bartoš Nikolas 6,36 s
  6. Kojda Jozef 7,15 s
  7. Bakoš Adam 7,49 s
  8. Bakoš Patrik 10,28 s

  Dievčatá

  1. Kubasová Nina 5,68 s
  2. Náčinová Aneta 6,91 s
  3. Sotáková Kristína 7,87 s
  4. Palková Rebeka 11,79 s
  5. Trnková Jasmína 12,63 s
  6. Mroceková Adela 12,74 s

  6.A

  Chlapci

  1. Kubaš Jakub 5,16 s
  2. Vnučák Michal 7,62 s

  Dievčatá

  1. Bakošová Valéria 6,76 s
  2. Dudášiková Elena 11,83 s
  3. Zemeníková Klaudia 18,50 s

  7.A

  Chlapci

  1. Šatan Frederik 2,43 s
  2. Bakoš Roman 3,48 s
  3. Šatan Lukáš 3,68 s
  4. Ľuba Matej 5,70 s
  5. Volček Kristián 8,14 s
  6. Podstrelený Milan 4,53 s

  Dievčatá

  1. Valečíková Zuzana 8,47 s

  8.A

  Chlapci

  1. Kurek Jakub 2,31 s
  1. Naništa Adrián 3,94 s
  2. Holub Adam 3,98 s
  3. Betík Anton 4,13 s
  4. Romaňák Matej 4,33 s
  5. Mäsiar Kevin 7,91 s
  6. Pelda Stanislav 8,17 s

  Dievčatá

  1. Bakošová Ivana 4,58 s

  9.A

  Chlapci

  1. Naništa Michal 2,60 s
  2. Štefaniga Nikolas 2,80 s
  3. Švajčík František 2,93 s
  4. Kotúľ Tomáš 3,33 s
  5. Mäsiar Nikolas 4,45 s
  6. Parišek Patrik 4,48 s
  7. Pavlovič Samuel 7,20 s

  Dievčatá

  1. Sitáriková Petra 6,72 s
  2. Kormaňáková Daniela 9,71 s

   

  Vyhodnotenie školského kola

   

  Mladší žiaci:

  1. Kurek Matej 4,62 s
  2. Kubaš Jakub 5,29 s
  3. Cehlárik Samuel 5,30 s

  Mladšie žiačky:

  1. Kubasová Nina 5,68 s
  2. Kubašová Timea 7,28 s
  3. Večerková Vanesa 7,90 s

  Starší žiaci:

  1. Kurek Jakub 2,31 s
  2. Šatan Frederik 2,43 s
  3. Naništa Michal 2,60 s

  Staršie žiačky:

  1. Bakošová Ivana 4,58 s
  2. Sitáriková Petra 6,72 s
  3. Bakošová Valéria 6,76 s
 • Majster školy vo florbale

  1.ročník súťaže Majster školy vo florbale pre šk. rok 2017/2018

  Dňa 28.3.2018 prebiehal v našej škole florbalový turnaj o majstra školy. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách mladší žiaci 3.,4.,5. a 6.ročník a starší žiaci 7.,8.,9.ročník.

  Výsledky:

  Mladší žiaci:

  1. 5.A
  2. 6.A
  3. 4.A

  Starší žiaci:

  1. 9.A
  2. 8.A
  3. 7.A

  Zúčastneným chlapcom patrí pochvala za predvedené výkony a tešíme sa na ďalší ročník súťaže. J S organizáciou turnaja pomáhali žiaci našej školskej rady pod vedením Ing. Matejčíkovej Magdalény, Mgr. Kolenovej Marcely a Mgr. Kubasovej Ľubice.

 • Svetový Deň vody v škole

  Voda nás sprevádza počas celého života, od narodenia až do posledného dňa nášho života.  Svetový deň vody je vždy jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti.

  Preto sme pripravili aktivity  pre  žiakov 1.stupňa. Deti vytvorili plagát o ceste kvapky vody, pripravili si prezentáciu o význame vody pre človeka a na záver si pozreli film o roztápaní ľadovcov v Antarktíde.

  Dozvedeli sa veľa nových informácií ale hlavne si uvedomili, že život bez vody nie je možný.

   

                                                                                                                                      

                                                                                                         Mgr. Viera Podstrelená

                                                                                                         koordinátor enviromentálnej výchovy

 • Z rozprávky do rozprávky

  Milé deti,

  všetci dobre vieme, že každý začiatok býva ťažký. K neľahkým začiatkom patrí aj prvý rok v škole.

  Každý prváčik vie, že už predtým ako začal chodiť do školy, musel sa všeličo naučiť ... Spoznať písmenká,  zvládnuť čítanie i písanie, skamarátiť sa s číslicami – to sú najdôležitejšie úlohy každého prváčika. Aj tieto knižky plné veselých básničiek a rozprávok o prváčikoch a pre prváčikov Vám s tým pomôžu.

  Bendová, K.: Bola raz jedna trieda

  Bendová, K. – Janovic, T.: Bola raz jedna trieda (a iné triedy)

  Bendová, K.: Rozprávky z počítadla

  Bočkayová, R.: Šťúplik a vybrané slová

  Bourgeois, J.: Franklin ide do školy

  Ďuríčková, M.: Nie je škola ako škola (nie je žiak ako žiak)

  Hevier, D.: Futbal s papučou

  Hevier, D.: Heviho ABC

  Jančová, M.: Braček a setrička. O kapsičke, čo nechcela chodiť do školy

  Javorovičová, E.: Abeceda

  Kvasnička, L.: Abeceda nášho deda

  Litchfield, J. – Brooks, F.: Prvé čísla

  Macourek, M.: Mach a Šebestová za školou

  Moravčík, Š.: Prvák, prvák, vystrč rožky!

  Moravčík, Š.: Abeceda šantí, Na prváckom kolotoči

  (Básničky, príbehy a rozprávky pre prvých prvákov tretieho tisícročia)

  Navrátil, J.: Prvák z najmenšej lavice

  Pavlovič, J.: Bola raz škola, bol raz žiak

  Pavlovič, J.: Prasiatko Gogo ide do školy

  Pavlovič, J.: Veselí prváci

  Petiška, E.: Rozprávková čítanka

  Podracká, D.: Nedočkavý prvák (Rozprávky a básničky do prváckej lavice)

  Ponická, H.: Ako Štoplík do školy chodil – nechodil

  Smrek, J.: Maľovaná abeceda

  Strekowska-Zaremba, M.: Adam hľadá abecedu

  Strekowska-Zaremba, M. – Golek, H.: Prváčik

  Števková, M. – Bajusová, O.: Abeceda pre Barborku

  Štíplová, L.: Abeceda zdedla deda

  Šuplata, V.: Abeceda

  Šuplata, V.: Farebná abeceda

  Švedová, O.: Pre prvákov a priateľov, pre rodičov a učiteľov

  Uličiansky, J.: Pán prváčik

  Zvončeková, D.: Prvý deň v škole

  Csordás, G.: Veľká kniha malého školáka

  Csorgo, A.: Veľká kniha malého školáka

  (Čarovný svet, kniha plná zaujímavostí sveta malého školáka)

  Llewellyn, C.: Veľká kniha pre školákov

   

  A keď úspešne zvládnete 1. ročník v škole, naučíte sa čítať, tak si budete môcť prečítať mnohé pekné a poučné knižky....

   

                                                                                                                                    tr. uč. Mgr. Podstrelená Viera

 • Môj prvý deň v knižnici

  Môj prvý deň v knižnici

  Čítanie - to je teda zážitok ! A aký dobrý pocit, že si čítam sama, sám. Potvrdiť vám to môžu aj naši prváci, ktorí v rámci  mesiaca kníh boli slávnostne prijatí za čitateľov školskej knižnice. 


  Najprv museli splniť niekoľko úloh. Keďže už poznajú takmer všetky písmenká, vybrali si svoju prvú rozprávkovú knihu v školskej knižnici, správne odpovedali na otázky k prečítanému textu a museli uhádnuť názov rozprávky podľa názvu rozprávkovej postavy. Po zvládnutí všetkých úloh  so zaujatím a úprimnosťou v hlase sľubovali, že budú čítať knižky a nenechajú na poličkách odpočívať ani jednu dobrú knihu. Deti odchádzali z knižnice už s prvými knižkami, ktoré si budú čítať a so sľubom, že sa ku knihám budú slušne správať, nebudú ich ničiť, trhať a čarbať do nich.
  ​​​​​​​

  Verme, že svoj sľub, čítať knihy pre radosť i poučenie, dodržia !                                                                              Mgr. Podstrelená

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Breza
  Lán 314, 029 53 Breza
 • +421 435576221

  Riaditeľ školy PaedDr. Rabčanová Eva: 0905494137

  Ekonómka školy Škombárová Anna: 043/3812123

  Školská jedáleň: 043/3810541

  Materská škola: 043/3810542, materska.skolka334@gmail.com

Fotogaléria