Školský klub detí

 • Deň Zeme

  Do galérie Deň Zeme boli pridané fotografie.

 • Svetový deň Zeme

  Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Bolo to v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou.

  Aj my sme sa zapojili do tohto úsilia. Najskôr sme sa dozvedeli nové zaujímavosti o škodlivosti plastov pre naše životné prostredie-prezentáciou našich spolužiakov deviatakov a poučným filmom o záplave plastov v oceánoch. Potom sme vyčistili okolie našej školy od odpadkov. Bol to poučný deň plný zaujímavostí.

 • Zber

  Zber tetrapakov na 1.stupni ZŠ k 1.4.2019

  1.A, 1.B

  Mudroň Šimon               18,9

  Kubašová L.                  19,3

  Hýll M.                           15.4

  Žilinčiarová E.               15,4    

  Jurigová M.                     5,8

  Kubaľa                            2,5

  Bakošová T.                    5,5

  Huráková V.                    5,2

  Palko                               1         

  2.A

  Verníček Kevin                20,7 kg

  Hladeková Miška               5,5

  Kormaňáková F.               12,8

   Bartoš Jožko                     1,1

  3.A      

  Juriga  M.                            6,5

  Medzihradská N.                 2,5

  Betíková D.                        57,8

  Večerek T.                            3,6

  Romaňák P.                        12,6

  Kyšková S.                          10,8

  4.A

  Nodžák M.                             0,5

  Maťovčíková S.                   10,1

   

  Zber tetrapakov na 2.stupni ZŠ

  5.A

  Sitárik J.                                 0,5

  Kormaňák M.                        60,9

  6.A

  Kubolková L.                          2,8

  7.A

  Peldová A.                              9,8

  8.A

  Bakoš E.                                 4,5

 • Morena

  ,,Morena, Morena! Za koho´s umrela?"


  Nesieme Morenu, v oleji smaženú,
  kde ju zanesieme, keď sa sami nevieme?

   

  Na richtároch vráta, tam je veľa zlata,
  richtárka dá zlatku, že má kamarátku.

  Richtár keď ju zočí, svet sa s ním zatočí,
  povie, to je krása, dá nám celô prasa.

   

  Slovami tejto piesne si žiaci Základnej školy s materskou školou v Breze, pripomenuli dlhoročnú tradíciu našej školy– vynášanie Moreny. Spoločne ju  pri speve piesní niesli dedinou. Pri potoku Kýčera, ktorý tečie cez našu obec, ju podpálili a hodili do vody.  Svojimi pohľadmi  odprevádzali Morenu a pozorovali,ako ju prúd vody unáša a k nám prichádza jar.

  Vynášanie Moreny.

  Jeden z najarchaickejších zvykov, ktorý sa zachoval do dnešných čias. Koná sa koncom zimy a vyjadruje túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka.

  Tento zvyk má korene v predkresťanskom období, keď ľudia verili, že prírodu ovládajú nadprirodzené sily, ktorých konanie možno ovplyvniť. Týmto silám pripisovali aj striedanie ročných období.

  Morena symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli, aby prišla jar, museli ju zabiť, utopiť v potoku alebo upáliť. Mala podobu slamenej figuríny oblečenej do ženských šiat, ktorú niesli mladé devy so spevom k potoku. Pri brehu ju vyzliekli, zapálili a hodili do vôd rozmŕzajúcej rieky.

   

 • Deň vody

  Voda nás sprevádza počas celého života, od narodenia až do posledného dňa nášho života.  Svetový deň vody je vždy jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Preto sme práve v tento deň pripravili rôzne aktivity. Deti prišli do školy oblečené v modrých farbách. Pripravená bola prezentácia, ktorá bola zameraná na zdôraznenie významu vody pre život rastlín, zvierat a hlavne človeka. Počas aktivít sa deti zahrali  rôzne skupenstvá vody, ochutnali slanú aj sladkú vodu, ale hlavne sa utvrdil v tom, že najlepšie chutí čistá. Mgr. Viera  Podstrelená

 • Grúnik

  Súbor GRÚNIK a ORAVSKÉ KRPČEKY 2019- súťažná prehliadka detských folklórnych súborov

   

  Dňa 14.3.2019 sme sa zúčastnili prehliadky detských folklórnych súborov.

  Bola to pre nás nová skúsenosť.

  Mali sme príležitosť vidieť iné súbory s ich programom, a porovnať sa s nimi. Myslíme si, že boli aj lepšie vystúpenia/boli tam súbory, ktoré sa už veľa rokov zúčastňujú tejto súťaže/, ale ani my sme sa nemuseli hanbiť. Deti vystupovali s radosťou a s úsmevom. Boli prirodzené a páčili sa aj ostatným folkloristom.

   Najdôležitejšie je viesť deti k láske k folklóru a k ľudovým tradíciám. Toto poslanie náš súbor GRÚNIK určite napĺňa.

  Hlavným cieľom tejto súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjať zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti tradičného ľudového umenia a jeho folklorizovaných prejavov.

  Kritériá hodnotenia

   výber repertoáru a jeho spracovanie vzhľadom na vek, možnosti a schopnosti detí,

   autentickosť folklórneho materiálu, prevedenia, alebo miera, spôsob a primeranosť štylizácie folklórneho materiálu,

   vystihnutie lokálneho, regionálneho charakteru,

   pohybová a hudobná pripravenosť interpretov,

   choreografia, využitie priestoru,

   prínos menej známych prvkov ľudovej tradície a estetická hodnota predvedených objavov,

   rekvizity, práca s rekvizitami a ich využitie v programe,

   čistota, pôvodnosť, vhodnosť kroja, krojových doplnkov, úpravu hlavy.

   

   

  Mgr.Podstrelená Viera

 • Grúnik a Oravské krpčeky

  Súbor GRÚNIK a ORAVSKÉ KRPČEKY 2019- súťažná prehliadka detských folklórnych súborov

  Dňa 14.3.2019 sme sa zúčastnili prehliadky detských folklórnych súborov.

  Bola to pre nás nová skúsenosť. Mali sme príležitosť vidieť iné súbory s ich programom, a porovnať sa s nimi. Myslíme si, že boli aj lepšie vystúpenia/boli tam súbory, ktoré sa už veľa rokov zúčastňujú tejto súťaže/, ale ani my sme sa nemuseli hanbiť. Deti vystupovali s radosťou a s úsmevom. Boli prirodzené a páčili sa aj ostatným folkloristom.

  Najdôležitejšie je viesť deti k láske k folklóru a k ľudovým tradíciám. Toto poslanie náš súbor GRÚNIK určite napĺňa.

  Hlavným cieľom tejto súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjať zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti tradičného ľudového umenia a jeho folklorizovaných prejavov.

  Kritériá hodnotenia

   výber repertoáru a jeho spracovanie vzhľadom na vek, možnosti a schopnosti detí,

   autentickosť folklórneho materiálu, prevedenia, alebo miera, spôsob a primeranosť štylizácie folklórneho materiálu,

   vystihnutie lokálneho, regionálneho charakteru,

   pohybová a hudobná pripravenosť interpretov,

   choreografia, využitie priestoru,

   prínos menej známych prvkov ľudovej tradície a estetická hodnota predvedených objavov,

   rekvizity, práca s rekvizitami a ich využitie v programe,

   čistota, pôvodnosť, vhodnosť kroja, krojových doplnkov, úpravu hlavy.

   

   

  Mgr.Podstrelená Viera

 • Zber papiera

  Pripravte sa na zber papiera. Bude ako každý rok prebiehať v "Týždni pre Zem", od 22.4. 2019 - 26. 4. 2019. Tešíme sa na to, ako prispejete k lepšiemu životnému prostrediu. 

 • Testovanie 9

  Dňa 3. 4. 2019 sa uskutoční celoslovenské Testovanie žiakov 9. ročníka T9-2019. Našim deviatakom prajeme úspešné zvládtie testov a veľmi im držíme palce.

  Žiaci ostatných ročníkov sa učia podľa svojich rozvrhov.

 • Zápis prvákov

  Dňa 9.apríla 2019 sa v ZŠ s MŠ Breza,  v priestoroch hornej budovy,  1. vchod na prízemí,  uskutoční zápis prvákov. Povinné prihlásenie na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa týka detí, ktoré do 31. augusta 2019 vrátane dovŕšia šiesty rok veku.

        Zákonný zástupca môže pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu. V zmysle zákona plní žiak povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt. Ak sa zákonný zástupca rozhodne pre inú základnú školu, jej riaditeľ oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej školy.

         Pri zápise je potrebné predložiť osobné údaje dieťaťa, teda meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalý pobyt dieťaťa a osobné údaje zákonných zástupcov. K zápisu je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa. V prípade, že zákonní zástupcovia dieťaťa nemajú rovnakú adresu trvalého pobytu je potrebné, aby sa na zápis dostavili obaja.

         Pedagógovia na zápise formou rozhovoru, hry  a na základe výtvarného vyjadrenia preveria psychické, fyzické a sociálne schopnosti dieťaťa. Ide napríklad o rozoznávanie farieb či geometrických tvarov, priestorovú orientáciu, komunikačné schopnosti a pod. Škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu na plnenie povinnej školskej dochádzky dovŕši 6 rokov, pričom dieťa začne plniť povinnú školskú dochádzku, ak dosiahlo školskú spôsobilosť. To znamená primeranú psychickú, telesnú a sociálnu vyspelosť.

        V opačnom prípade môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou tejto žiadosti musí byť odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

         Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade aj na návrh materskej školy, a to na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Podmienkou je však aj v tomto prípade informovaný súhlas zákonného zástupcu. O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 31. mája 2019.

        V prípade, že dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničí, rodič ho musí zapísať aj na spádovú školu na Slovensku, spravidla v mieste trvalého pobytu. V prípade ďalších otázok rodičia môžu kontaktovať vedenie školy.  

 • Oznam

  znamujeme rodičom, že dňa 29. 03. 2019 nebude v prevádzke ŠKD z prevádzkových dôvodo. V tento deň bude vyučovanie v MŠ len do 12:00 hod. Za porozumenie ďakujeme. 

 • Hrebienok

  Do galérie Hrebienok boli pridané fotografie.

 • Turistický pochod na Hrebienok

  Starý Smokovec, 4.3.2019

  Zimnú turistiku sme dňa 4.3.2019, prvý prázdninový deň, ukončili turistickým pochodom v našich veľhorách – Tatrách. Vystupovali sme ľavostranným  turistickým chodníkom na Hrebienok a zostup sme viedli po bobovej dráhe. Na Hrebienku sme navštívili výstavu miniatúr všetkých známych vysokohorských chát a zároveň Tatranský dóm a ľadové sochy, ktoré tu boli vytesané v rámci neoficiálnych majstrovstiev sveta v tesaní sôch do ľadu. Počasie nám opäť vyšlo na jednotku s hviezdičkou. Svedčia o tom aj fotky vo fotogalérii a opálené tváre detí. Radosť detí z výletu v závere umocnili známi slovenskí a českí herci, ktorí v Smokovci natáčali nový koprodukčný film. Herci nemali žiaden problém prísť medzi nás, porozprávať sa a odfotiť so žiakmi, začo im samozrejme ďakujeme :-).

  Hrebienok (1285m) je atraktívnym cieľom návštevníkov Vysokých Tatier. Najstaršie turistické centrum Starý Smokovec je dopravným uzlom mesta Vysoké Tatry. Osada je odbočkou na Hrebienok - východiskový bod mnohých turistických trás. Vyviezť sa môžete pozemnou lanovkou zo Starého Smokovca do výšky 1 272 m. n. m. a zažiť pocit, ktorý mala aj anglická kráľovná Alžbeta pri návšteve Vysokých Tatier. Hrebienok je turistickým strediskom výstupov do Veľkej a Malej Studenej doliny alebo na Slavkovský štít.

  Atrakcie na Hrebienku:  Medveď Kubo - 350 kg vážiaci macko Kubo, dohliada na to, aby sa turisti cítili bezpečne. Návštevníci sa s ním môžu odfotiť a odniesť si domov krásnu spomienku, na ktorej sa vyníma dominantný Lomnický štít a la „Dedo“ ako ho nazývali starí Tatranci. Patrón Hrebienka, 2,4 metrový železný Medveď Kubo, pricestoval až z Trebišova.  Jeho zuby sú zo železných klinov a oči sú vyrobené z polodrahokamov. Okrem Kuba pribudla na Hrebienku od 29. júla 2015 aj nová relax zónaNa Dolnej lúke v relax zóne sa nachádza ďalších 10 medveďov z dreva.

  Hrebienok je zároveň  ideálnou voľbou práve v zime, lebo tu zažijete jedinečné podujatie Tatry Ice Master – neoficiálne majstrovstvá sveta v tesaní ľadových sôch a navštíviť môžete aj jedinečný ľadový kostol - Tatranský dóm, kvôli ktorému sme túto túru absolvovali aj my.

  Žiakom ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie v jarnom období :-).

 • Technický šikula

  Vo štvrtok 21. 2. 2019 sa žiaci VIII. A triedy Matej Ľuba a Martin Krivulčík zúčastnili súťaže Technický šikula na SOŠ polytechnickej Kňažia. V silnej konkurencii 19 družstiev z Oravy a Liptova sa umiestnili na veľmi peknom 5. mieste. Súťaž preverila technickú zručnosť súťažiacich pri zostrojení funkčného autíčka, logické a technické myslenie. Obaja chlapci ukázali, že sú naozaj šikovní technici.

 • Návšteva z Ostravice

  Tretí výmenný pobyt žiakov z družobnej školy Ostravice sa konal v dňoch 14. 2. – 15. 2. 2019. V rámci projektu cezhraničnej spolupráce pracovali vo štvrtok spolu s našimi žiakmi v dielňach a v kuchynke. Vyrábali výrobok z plastu a pripravovali nielen pokrmy  studenej kuchyne, ale upiekli aj sladké dobroty. Popoludní navštívili prevádzku Združenia Biela Orava na následné triedenie separovaného odpadu , kde im celý chod a linku predstavil Ing. M. Vrábeľ. Večer sa všetci zabávali na Valentínskom plese. V piatok ráno 20 českých a 20 našich žiakov cestovalo spoločne do Dolného Kubína – Kňažej. Navštívili SOŠ polytechnickú, kde  mali pripravenú zaujímavú aj zábavnú exkurziu. Po úvodnom oboznámení so školou, študijnými a učebnými odbormi, systémom duálneho vzdelávania sa rozdelili do skupín. V sprievode lektorov si prešli odborné učebne aj dielne. Videli programovanie CNC strojov, presné obrábanie dreva. Súťažili v logických, technických a elektrotechnických úlohách a praktických činnostiach. Tento typ exkurzie sa žiakom veľmi páčil. Tak, ako aj následná exkurzia v závode Miba. Videli moderné výrobné prevádzky práškovej metalurgie, automatizované a robotické pracoviská.

 • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

  Krajské kolo 29. ročníka Olympiády v anglickom jazyku bolo organizované 13. 2. 2019 na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana so slovensko-anglickou bilingválnou sekciou v Čadci. Naša žiačka – Jasmína Trnková, víťazka okresného kola v kategórii 1 A, nás opäť nádherne reprezentovala, keď v konkurencii všetkých víťazov okresných kôl žilinského kraja získala úžasné tretie miesto. Od víťazstva ju delil iba jeden bod a od druhého miesta len pol bodu. Gratulujeme jej k tomuto úspechu a sme hrdí, že našu školu takto výborne reprezentuje!

 • Turistický pochod k Šútovskému vodopádu

  9.2.2019

  Prekrásna oravská príroda každoročne privíta množstvo milovníkov turistiky a prírodných krás. Vo svojich pohoriach a dolinách ukrýva nesmierne vzácne a ojedinelé prírodné úkazy.

  Jedným z takýchto pôsobivých výtvorov prírody je monumentálny Šútovský vodopád neďaleko obce Šútovo a Kraľovany. Tento krásny 38 metrov vysoký vodopád je zároveň najvyšším vodopádom v Malej Fatre.

  Dostali sme sa k nemu peši po zasneženom, ale prešľapanom, turistickom chodníku po modrej turistickej značke. Je to najrýchlejšia cesta a vedie po cca 3,7 km dlhej kamenistej značenej trase lesom z obce Šútovo. Ide o nenáročnú trasu, ktorú môžete pokojne absolvovať aj s menšími deťmi.

  Šútovský vodopád je napájaný vodami Šútovského potoka, ktorý pramení v zaujímavom skalnom útvare Mojžišove pramene. Pramene sú od vodopádu vzdialené daľší 1km. Priamo nad vodopádom má potok šírku 2,5 metra.

  A keď sa už vyberiete k Šútovskému vodopádu, neobíďte ani jazero. To sa počas horúcich letných mesiacov zmení na prírodné kúpalisko.

  Šútovské jazero má nádhernú tyrkysovú farbu s krištáľovo čistou vodou. Vzniklo v miestach niekdajšieho kameňolomu, ktorý bol zaplavený. Okolité terasovité brehy jazera vám budú pripomínať scény z filmu Vinnetou.

  Našim žiakom aj učiteľom sa túra veľmi páčila a už teraz sa tešíme na ďalšiu akciu turistického krúžku J.

 • Lyžiarsky výcvik

  SKI Krušetnica 4.2. – 8.2.2019

  Odovzdávanie polročných výpisov klasifikácie dáva každoročne predzvesť lyžiarskeho výcviku. Aj tento rok sa naši siedmaci a ôsmaci pripravovali na lyžovačku. Výcvik prebiehal v SKI Krušetnica, kde nám poskytli aj stravovanie. Po počiatočnom zistení množstva žiakov, ktorí ešte nestáli na lyžiach (25 žiakov), sa naše inštruktorky lyžovania pustili do práce. Do konca týždňa všetci žiaci ovládali jazdu dolu svahom a zároveň sa naučili jazdiť na lanovke. Blahoželáme im k úspešnému ukončeniu lyžiarskeho výcviku a inštruktorom ďakujeme za obetavú prácu a kvalitnú výuku žiakov J.

  Vyhodnotenie Lyžiarskeho slalomu, 8.2.2019

  Žiačky 7. – 8. ročník

  1. Veronika Naništová 15, 78 s.
  2. Adela Peldová 20, 27 s
  3. Tatiana Dudášiková 21, 65 s.
  4. Ema Mudroňová 22, 01 s.
  5. Timea Vnučáková 24, 12 s.
  6. Jana Betíková 25, 81 s.
  7. Elena Dudášiková 28, 73 s.
  8. Terézia Nodžáková 30, 74 s.

  Žiaci 7. – 8. ročník

  1. Jakub Kubaš 13, 06 s.
  2. David Vnučák 16, 15 s.
  3. Stanislav Pelda 16, 25 s.
  4. Jaroslav Juriga 16, 33 s. Michal Dudášik 16, 72 s.
  5. Matej Ľuba 17, 29 s.
  6. Stanislav Vnučák 20, 89 s.
  7. Ján Dudášik 22, 24 s.
  8. Jakub Kormaňák 22, 34 s.
  9. Milan Hládek 23, 18 s.
  10. Erik Bakoš 23, 19 s.

   

  Výhercom gratulujeme a ešte raz chválime všetkých žiakov 7. – 8. ročníka za veľmi úspešné zvládnutie lyžiarskej techniky J.

 • Maškarný ples

  Do galérie Maškarný ples boli pridané fotografie.

 • Olympiáda AJ

  Dňa 16. 1. 2019 sme sa zúčastnili 29. ročníka okresného kola Olympiády v anglickom jazyku v CVČ Maják v Námestove. V kategórii 1 A nás úspešne reprezentovala Jasmínka Trnková, žiačka 6. A triedy, kde vo veľmi náročnej konkurencii ostatných žiakov zo siedmych ročníkov získala nádherné prvé miesto a postupuje na krajské kolo, ktoré bude organizované v mesiaci február na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana so slovensko-anglickou bilingválnou sekciou v Čadci. Veľmi sa tešíme z jej úspechu a budeme jej držať palce!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Breza
  Lán 314, 029 53 Breza
 • Riaditeľ školy - PaedDr. Rabčanová Eva: 0905494137

  Administratívny pracovník - Škombárová Anna: 043/5576221

  Školská jedáleň - Hladeková Anna: 043/3810541

  Materská škola: 043/3810542

  materska.skolka334@gmail.com

Fotogaléria