Školský klub detí

 • Záložka do knihy opäť spojila školy

  Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2021 už 12. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá pod názvom Záložka do knihy spája školy. Jeho cieľom je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Naša škola sa do tohto projektu zapája od jeho vzniku. Prostredníctvom neho sme mali možnosť spoznať mnohé školy. Tento rok nám bola pridelená škola z Dolného Ohaja. Väčšina žiakov netušila, že takúto obec máme u nás na Slovensku. Dolný Ohaj sa nachádza v okrese Nové Zámky, žije v nej viac ako 1 700 obyvateľov.  Základná  škola s  materskou  školou  nesie meno Juraja  Holčeka (rímskokatolícký kňaz, národný buditeľ, zakladateľ knižníc, zaoberal sa ovocinárstvom a propagáciou a šírením včelárstva). Školu navštevuje  103 žiakov.

 • Medzinárodný deň školských knižníc 2021

  Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

  Aj na našej škole prebiehali tvorivé aktivity spojené s knihou a radosťou z čítania kníh. V priestoroch školskej knižnice si žiaci mohli prečítať svoju obľúbenú knihu, vypočuť rozprávku alebo populárnu pieseň, ale aj nakresliť STROM POÉZIE, STROM PAVLA DOBŠINSKÉHO či vyrobiť ZÁLOŽKU DO KNIHY. 

 • Milión detí sa modlilo ruženec 🙏

  Aj tento rok – 18. októbra o 9.00 –  sa naša škola a naše deti spojili v modlitbe svätého ruženca spolu s ostatnými deťmi na celom svete.

  Veríme, že sa aj vďaka nám naplnia slová sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“

 • Praktické vyučovanie

  V rámci projektu "Breza a Ostravice - zvyšujú úroveň cezhraničnej spolupráce" majú naši žiaci od jari 2021 možnosť nadobudnúť zručnosti v pestovaní a starostlivosti o zeleninu v skleníkoch. Žiakom ponúkame priestor, v ktorom sa naučia mnoho o fungovaní prírody. Zároveň starostlivosťou o zeleninu posilňujeme zodpovednosť, tímovú spoluprácu a aktivitu žiakov.  Vďaka finálnej úrode - vypestovanej zelenine - môžeme ulahodiť nielen oku, ale si na nej aj pochutnať.

 • Návod na použitie pre samotestovanie

  Návod na použitie pre samotestovanie:

  Bližšie informácie k samotestovaniu pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR nájdete na webstránke https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19, ktorá obsahuje:

  1. Sprievodca pre samotestovanie vypracovaný Ministerstvom zdravotníctva SR:

  https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

  1. Návod výrobcu na použitie pri samotestovaní (dostanete aj vytlačený spolu s testami):

  https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

  1. Inštruktážne video ako vykonať samotestovanie pripravené Ministerstvom zdravotníctva SR: https://youtu.be/bihiBgpM9pc

  Dôležité upozornenia:

  Preberajúci (zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak) preberá antigénové testy na domáce samotestovanie. Testovanie sa realizuje v súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM dvakrát týždenne, t.j. v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy a kedykoľvek, keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Vykonanie samotestu bude zákonný zástupca škole potvrdzovať spôsobom, ktorý určí škola – buď prostredníctvom EDUPAGE, eškoly, e-mailu alebo smsky, v krajných prípadoch, písomným potvrdením. Zákonný zástupca škole potvrdzuje vykonanie poskytnutého testu, výsledok testu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny a zostáva doma.

  Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak svojím podpisom preberacieho protokolu berie na vedomie:

  • Antigénové testy sú zákonnému zástupcovi alebo plnoletému žiakovi odovzdávané výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID19 žiaka, ktorému sú určené.
  • V prípade, ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak antigénové testy nepoužije, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu, je povinný ich škole vrátiť.
  • V prípade, ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak antigénové testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu.

   

 • Povinnosti rodiča platné podľa školského semaforu

   

  • rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka za školy (rúško, odstup, dezinfekcia rúk),
  • rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky,
  • rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov,
  • rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" - na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automatu,
  • rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť "Potvrdenie o chorobe" od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky,
  • rodič informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
  • ak je u žiaka potvrdené ochorenia na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.
 • Pozorovanie čiastočného zatmenia slnka

  Dňa 10.6.2021 sme po šiestich rokoch mohli zo Slovenska pozorovať zatmenie slnka. Bolo iba čiastočné, mesiac z našej hviezdy prekryl len okolo päť percent. Vďaka nášmu žiakovi, Mirkovi Kubašovi, ktorý doniesol teleskop, bolo pozorovanie bezpečnejšie. Lebo pri pozorovaní zatmenia slnka - čiastočného či úplného - je nutné vždy dbať na ochranu zraku. Do slnka by sme sa nikdy nemali pozerať priamo. 

 • Deň detí :-)

  Oslava Dňa detí sa niesla v duchu turistiky a dopravnej výchovy.

  Mnohí žiaci prvého stupňa si splnili svoj sen riadiť auto a stať sa na chvíľu dospelým. Zároveň si mohli overiť svoje vedomosti z dopravnej výchovy na mobilnom dopravnom ihrisku. Tam na nich čakali dopravné značky, semafor, priechod pre chodcov a samozrejme mnohé dopravné prostriedky - autíčka, štvorkolky, bicykle aj kolobežky.

   

  Starší žiaci z druhého stupňa sa vybrali spolu s pani učiteľkami, a to cestou-necestou, blatom aj poľom, lesom aj lúkou spoznávať okolie svojho rodiska. Žiaci 5. a 6. ročníka poľnou aj lesnou cestou z Brezy do Lokce - Polianka a krížovou cestou pod rozhľadňu Brabírka, žiaci 8. a 9. ročníka cez Komanišky na Vasiľovskú kapličku. Slniečko nám darovalo veľa lúčov, výhľad bol nádherný, nohy trochu unavené, ale zážitok jedinečný.

 • Školské stravovanie

  17. 6. 2021

  2021-2022_Zapisny_listok_do_SJ.doc

  Ziadost_o_odhlasenie_dietata_zo_skolskeho_stravovania(1).docx

  Zápisný lístok na stravovanie do školskej jedálne na školský rok 2021/2022 treba doručiť do 15. 06. 2021.

 • OZNAM O NÁSTUPE NA PREZENČNÚ VÝUČBU OD 03.05.2021

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že od pondelka 03.05.2021 nastupujú na prezenčnú formu vyučovania všetci žiaci základnej školy. Žiaci sa budú učiť podľa rozvrhu hodín schváleného 01.09.2020.

  Dieťa, žiak a ani jeho zákonný zástupca, nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. 

  Každý žiak ZŠ má povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty (rúško, respirátor).

  Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8): https://www.minedu.sk/data/att/19502.docx

   

 • PRIJÍMACIE KONANIE DO MATERSKEJ ŠKOLY

  26. 4. 2021

  OZNAM

  Riaditeľstvo  ZŠ s MŠ  Breza oznamuje, že od 15. 04. 2021 – 31. 05. 2021 sa podávajú žiadosti o prijatie do Materskej školy v Breze na školský rok 2021/2022 v písomnej forme. Odporúčame použiť prihlášku, ktorá je zverejnená na web stránke školy: zsbreza.edupage.org

  Ziadost_o_prijatie_do_MS_2021-2022.pdf

  Priloha_k_ziadosti_o_prijatie_do_MS_-_Vyhlasenie_2021-2022.pdf​​​​​​​​​​​​​​

  Vypísanú žiadosť, podpísanú obidvoma zákonnými zástupcami a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti, je možno hodiť do schránky školy, poslať poštou alebo osobne doručiť do ZŠ s MŠ Breza.

           Na predprimárne vzdelávanie:

  • sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a majú trvalý pobyt v Breze – spádová materská škola,
  • sa prijímajú deti, ktoré budú mať k 01. 09. 2021 najmenej tri roky (deti pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné, sa neviaže na ich trvalý pobyt),
  • môžu byť prijaté do materskej školy alebo na adaptačný pobyt aj deti, ktoré dovŕšia tri roky do konca kalendárneho roka 2021.

  Do materskej školy môže byť umiestnené len dieťa, ktoré je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve, neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia.


                                                                         

                                                                                                   PaedDr. Eva Rabčanová

                                                                                                             riaditeľka školy • Školský klub detí

   SKD_-_zapisny_listok(3).doc

  Zápisný lístok do školského klubu na školský rok 2021/2022 treba doručiť do 15. 06. 2021.

 • Žiadosť o odhlásenie žiaka z dochádzky do školského klubu

  Odhlaska_z_SKD.docx​​​​​​​

 • Záložka do knihy spája školy

  Do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy sme sa tento rok zapojili už po siedmykrát. Témou tohto ročníka bola Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní a v próze. Tento projekt organizuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J.A.Komenského v Prahe pre základné a osemročné gymnáziá. Školám, ktoré sú do daného projektu zapojené, je vždy pridelená partnerská škola. Úlohou škôl je vytvoriť záložky, ktoré si navzájom medzi sebou vymenia. Naši žiaci sa radi zapájajú do tejto aktivity. Tento rok sme už po druhýkrát mali pridelenú školu – ZŠ Družstevná pri Hornáde, pre ktorú sme vytvorili 100 záložiek do knihy. 

 • Oznámenie o uzatvorení ZŠ s MŠ Breza

  ZŠ s MŠ Breza oznamuje žiakom a zákonným zástupcom žiakov, že Úrad vlády SR uzatvára všetky školy a prechádza na dištančnú výučbu od pondelka 26. 10. 2020 do piatka 27. 11. 2020.

  Cieľom je limitácia interakcií a prenosu ochorenia medzi rodinami.

   

  Výnimkou sú:

  - detské jasle

  - materské školy

  - 1. stupeň základných škôl

 • OZNAM

  Minister školstva oznámil nové opatrenia v školách platné od 12. októbra

  Z opatrení pre základné školy vyplýva povinnosť nosiť rúška aj na 1. stupni základnej školy, krúžky a mimoškolská činnosť je až do odvolania pozastavená.

 • 8. 10. 2020

  Aktualizovali sme modul Krúžky

 • OZNAM

  Z dôvodu zamedzenia kontaktu rôznych skupín v spoločenských priestoroch pre COVID-19 podľa odporúčaní a platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je telocvičňa pri ZŠ s MŠ v Breze až do odvolania neprístupná. O prípadných zmenách budeme informovať. 

 • OZNAM

  Milí rodičia, milí žiaci!

  Prosíme, v areáli aj v interiéri školy sa riaďte platnými protiepidemiologickými nariadeniami (povinné RÚŠKO  - dodržaný ODSTUP - pri vstupe do budovy dezinfekcia RÚK!!! (R-O-R)).

  Počas pretrvávajúcej pandémie rodič smie nechať dieťa doma najviac 5 dní v prípade bežných zdravotných ťažkostí dieťaťa. To znamená, že tlačivo Potvrdenie o chorobe od detského lekára nie je potrebné v škole predkladať. Vymeškané dni ospravedlní rodič a to tak, že svojmu dieťaťu napíše ospravedlnenku do žiackej knižky.

  Návrat žiaka do školy po chorobe

  Pri návrate žiaka do školy je potrebné:

  1. Ak chýbal 1 až 2 pracovné dni doniesť ospravedlnenku od rodiča.
  2. Ak chýbal 3 a viac dní doniesť ospravedlnenku od rodiča +  tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti – podpisuje ho rodič.
  3. Ak je dieťa doma dlhšie ako 5 pracovných dní musí priniesť Potvrdenie o chorobe – vystavuje ho pediater + Vyhlásenie o bezinfekčnosti – podpisuje ho rodič.

   

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti si môžete stiahnúť aj na stránke Ministerstva školsava https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-3092020/ 

 • Zápisný lístok do školskej jedálne na rok 2020-2021

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Breza
  Lán 314, 029 53 Breza
 • Riaditeľ školy - PaedDr. Rabčanová Eva: 0905494137

  Administratívny pracovník - Škombárová Anna: 043/5576221

  Školská jedáleň - Hladeková Anna: 043/3810541

  Materská škola: 043/3810542

  materska.skolka334@gmail.com

Fotogaléria